Plan Nederland gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website stem je hiermee in. Lees meer over ons cookiebeleid.

Netwerkbijeenkomst ‘Investing in girls: a good business!’- mei 2016

Verslag van netwerkbijeenkomst van Plan Nederland, 19 mei 2016

In 2014 organiseerde Plan Nederland de conferentie ‘Investing in girls: a good business!’. Sindsdien vindt er twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst plaats voor bedrijven en corporate partners. Het doel is kennis te delen, de krachten te bundelen en uiteindelijk het aantal partnerschappen tussen Plan en bedrijven uit te breiden om zo de economische positie van jonge vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren: 100.000 fatsoenlijke banen in 2020. Donderdag 19 mei vond alweer de derde netwerkbijeenkomst plaats, ditmaal in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Welkomstwoord

In haar welkomstwoord kwam Monique van ’t Hek, directeur Plan Nederland, met ronduit schokkende cijfers. Wereldwijd neemt achtenveertig procent van de vrouwen niet deel aan de arbeidsmarkt. In ontwikkelingslanden is de werkloosheid onder jongeren zo’n twee tot drie keer zo hoog als die onder de oudere bevolking. Bovendien lukt het een op de vier jongeren niet om werk te vinden waarmee ze meer dan 1.25 dollar per dag verdienen, waardoor zij onder de armoedegrens leven. Het gebrek aan kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt is een groeiend probleem, zo stelde Van ’t Hek. Door jongeren kansen te geven, geef je ze een toekomst en verminder je de sociale onrust en conflicten die we nu wereldwijd zien.

Nu de millenniumdoelen zijn opgevolgd door zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) en er specifiek aandacht is voor gendergelijkheid (gender equality) en fatsoenlijk werk (decent work), is de tijd daar om echte stappen vooruit te zetten. Van ‘t Hek, net terug van de conferentie Women Deliver in Kopenhagen, gaf aan dat jeugdwerkloosheid en economic empowerment ook in Denemarken uitgebreid aan bod waren gekomen. Van ’t Hek besloot met een oproep aan alle bedrijven om de handen ineen te slaan en Plan’s doel om 100.000 jongeren in 2020, en dan met name jonge vrouwen, aan fatsoenlijk werk te helpen, ook echt mogelijk te maken.

Keynote lecture: Vivienne van Eijkelenborg

Na het welkomstwoord van Monique van ’t Hek kreeg Vivienne van Eijkelenborg het woord, Zij is directeur van Difrax en Zakenvrouw van het jaar 2016 en had zich een dag eerder vrijwillig voor 12 uur laten opsluiten om geld in te zamelen voor de Free a Girl-campagne.

In haar keynote lecture deelde Vivienne van Eijkelenborg haar persoonlijke ondernemersverhaal. Onder haar bezielende leiding groeide het familieconcern Difrax in een kleine twintig jaar uit van een handelsonderneming in wattenstaafjes tot een internationaal opererend en gelauwerd merk in innovatieve babyproducten. Het feit dat Vivienne van Eijkelenborg onlangs in het bijzijn van Koningin Maxima werd verkozen tot Zakenvrouw van het jaar is de spreekwoordelijke kers op de taart. Maar wie denkt dat het allemaal van een leien dakje is gegaan, heeft het mis.

Geen overnight success

“Er bestaat niet zoiets als een overnight success,” aldus Vivienne van Eijkelenborg. “Aan het huidige succes is een kleine twintig jaar van hard werken voorafgegaan. Het lijkt misschien of alles vrij soepel en goed is verlopen, maar het is zeker geen walk in the park geweest. De afgelopen achttien jaar ben ik als ondernemer eerder bezig geweest me een weg te banen door een wildernis.”

Wees een pinguïn

Het bedwingen van die wildernis gaat volgens Vivienne van Eijkelenborg nog altijd met vallen en opstaan. Haar advies aan ondernemers is dan ook helder: “Blijf in jezelf investeren, durf te vragen en wees een pinguïn. Pinguïns vallen voortdurend, maar staan telkens weer op en gaan dan vrolijk verder. Ik ben ook elke keer weer opgestaan en doorgegaan. Ondernemen is nu eenmaal een kwestie van vallen en opstaan.”

Interactie

In het kader van het delen van kennis stonden na de keynote lecture interactieve sessies tussen corporate partners en andere deelnemers op het programma. De rondetafelgesprekken werden gevoerd volgens het ‘World Café’-principe: onder leiding van een host spraken kleine groepen van zo’n acht personen over drie onderwerpen:

  1. De aanpak van Plan tegen jeugdwerkeloosheid in ontwikkelingslanden, decent work en gender.
  2. Employee engagement – het betrekken van medewerkers bij IMVO.
  3. Business case ‘job placement’ over het rendement van investeren in jonge vrouwen.

World Café

netwerkbijeenkomstOver het thema employee engagement deelden Francis de Quack (Associate Director en Charity Champion) en Monara Alberg (Marketing & Events Manager) van CBRE hun kennis en ervaring. CBRE bracht het afgelopen jaar met het organiseren van activiteiten maar liefst €200.000 bijeen voor diverse projecten van Plan in Sierra Leone en Egypte.
Net als de overige hosts vertelden zij de eerste vijf minuten van de sessie over hun eigen ervaringen om daarna de dialoog te faciliteren. Deelnemers werden aangespoord om hun bevindingen en ideeën te delen op de papieren tafelkleden en zo gezamenlijk een mind map te creëren. Na twintig minuten werd iedereen opgeschrikt door een stadiontoeter die aangaf dat de hosts van tafel moesten wisselen en de deelnemers twintig minuten over een nieuw onderwerp mochten praten.

Cycle for Plan

Na een uur – drie sessies van twintig minuten – werd het World Café gesloten en was het aan de hosts om de terugkoppeling van hun sessies voor te bereiden. In de tussentijd werden de deelnemers enthousiast bijgepraat over de fondsenwervende fietstocht van Plan Nederland: Cycle for Plan. Aan de hand van foto’s en filmpjes werden de deelnemers enthousiast gemaakt en werd ook de link gelegd naar employee engagement. Jurian Stevens van Plan Nederland vertelde over de vele mogelijkheden voor bedrijven; van tailor-made/white labeling en het uitbreiden van de fietstochten naar zogenaamde learning journeys tot het meenemen van zakelijke contacten op een fietstocht door Vietnam of Zambia, waar Plan projecten uitvoert die ook worden bezocht tijdens de fietstocht.

Wrap up

Ondertussen hadden de hosts van het World Café hun bevindingen en conclusies op een rij gezet en waren klaar voor de presentatie daarvan.

  • De aanpak van Plan tegen jeugdwerkeloosheid in ontwikkelingslanden, decent work en gender.

De host vertelde over de combinatie van technische -en soft skills binnen de programma’s van Plan. De deelnemers geven aan dat het minstens zo belangrijk is dat jonge vrouwen hun karakter ontwikkelen gedurende de opleiding. Hierin moeten zij bewust worden gemaakt van wat zij kunnen bijdragen binnen een bedrijf en wat zij voor toegevoegde waarde kunnen bieden als vrouwelijke werknemer.

Een conclusie was dat de term fatsoenlijk werk (decent work) moeilijk te definiëren is. Dit gezien de verschillende culturele en sociale context in ontwikkelingslanden. Binnen haar programma’s volgt Plan de internationale richtlijnen van ILO, de International Labour Organisation. Daarin wordt gesteld dat werk moet voorzien in een redelijk inkomen, veiligheid op de werkplek en sociale bescherming voor gezinnen, maar ook betere vooruitzichten voor persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie.

De term ‘gender’ is een term die we steeds vaker horen in de media en niet geheel onbekend blijkt onder de deelnemers. Meisjes en (jonge) vrouwen in ontwikkelingslanden hebben niet dezelfde kansen en rechten als jongens en (jonge) mannen. De oorzaak daarvan is gender: het geheel van cultureel en religieus ingegeven ideeën, aannames, normen en waarden over wat mannelijk is en wat vrouwelijk. Genderongelijkheid is vaak de oorzaak van discriminatie van meisjes en (jonge) vrouwen, uitsluiting en onrecht. Het bewerkstelligen van gendergelijkheid is daarom een van de wereldwijde doelen van Plan.
Plan streeft er binnen haar programma’s naar dat minstens 60 procent van de trainees vrouw is. Om dit mogelijk te maken en root causes aan te pakken, organiseert Plan trainingen en bewustwording over gendergelijkheid, gelijke rechten en kansen, maar ook over de economische ontwikkeling van (jonge) vrouwen voor ouders, werkgevers, overheden en partnerorganisaties

  • Employee engagement – het betrekken van medewerkers bij IMVO.

Het enthousiasme van Francis en Monara van CBRE werkte aanstekelijk. De activiteiten die zij organiseren zijn laagdrempelig en worden niet van bovenaf opgelegd. Ze werken in projectgroepen. Dat is mooi, maar niet alle bedrijven kunnen op eenzelfde manier werken. De vraag is dan ook of er geen voorwaardenscheppend beleid moet worden uitgezet om commitment en employee engagement te faciliteren. In de sessies werden veel activiteiten besproken, waarna het idee werd geopperd om al deze activiteiten en ideeën te delen op een platform. Als conclusies van de discussies werd duidelijk dat bij het opzetten van een employee engagement-activiteit medewerkers van verschillende functies in een organisatie nodig zijn en dat vrijheid bij doneren van belang is (hoogte en manier waarop). Bovendien blijkt in de praktijk dat een klein budget voor het bekostigen van een activiteit, kan resulteren in een grote opkomst onder medewerkers waarmee de opbrengst voor het project vaak vele malen hoger uitvalt.

  • Business case ‘job placement’ over het rendement van investeren in jonge vrouwen.

Het feit dat Plan op basis van onderzoek (in samenwerking met het lokale kantoor en het bedrijfsleven) kan aantonen dat het in sommige landen tot de helft goedkoper is om via Plan jongeren in dienst te nemen, heeft absoluut meerwaarde. Daarnaast werd gesteld door de deelnemers dat, om de baangarantie te verhogen, het logisch lijkt om direct bij de market scan diverse bedrijven te betrekken om al in dat stadium werkplekken te bespreken. Het monitoren van de jongeren in de eerste maanden van hun baan als onderdeel van de aanpak van Plan wordt als belangrijk gezien door de deelnemers. Niet alleen om impact te meten, maar ook als input voor feedback aan de werkgevers.

Het idee dat er in de aanpak van Plan extra aandacht is voor het begeleiden van jongeren naar een decent job en dat Plan 100% baangarantie nastreeft, werd positief ontvangen onder de deelnemers. Kritisch punt: in het job placement traject waarbij recruitment als ‘goedkoper’ in operationele kosten blijkt, lijkt het alsof de doelgroep binnen de projecten van Plan voor een lager loon zouden werken en dat zij als ‘minder’ beschouwd worden dan reguliere werknemers. Dit is uiteraard niet het geval. Er is binnen de programma’s van Plan juist aandacht voor het sociale, waarin we op aspecten als motivatie, loyaliteit, betrokkenheid en productiviteit inzetten. Dat het model dat Plan hanteert echt werkt, blijkt uit de cijfers dat ruim 75% na afloop van de opleiding een baan krijgt.

Verder was het advies om de business case als een van de onderdelen (niet als los staand) van de totale propositie van Plan aan bedrijven voor te leggen. Hierbij streeft Plan naar het creëren van shared value in samenwerking met de afdelingen MVO, HR en Operations binnen bedrijven. Hiermee is de aanpak en invulling van Plan voor de hele organisatie van toegevoegde waarde en kan zelfs rendabel zijn. Daardoor wordt het makkelijker voor bedrijven om de samenwerking maximaal uit te dragen en een breed draagvlak te creëren onder diverse stakeholders.

ARENA Declaration

Als afsluiting van de netwerkbijeenkomst verwelkomde Monique van ’t Hek Focus Real Estate als nieuwe corporate partner en ondertekende samen met Ad van den Berg, directeur van Focus Real Estate, de ARENA Declaration. Met de ondertekening van deze verklaring zegt de vastgoedontwikkelaar toe zich voor 3 jaar te committeren aan meer en beter werk voor jonge vrouwen in ontwikkelingslanden – Focus Real Estate en Plan werken sinds december 2015 samen in een jeugdwerkgelegenheidsproject in China. Ad van den Berg vertelde blij te zijn dat hij met zijn initiatief een bijdrage mag leveren aan een beter begrip voor menselijke waardigheid en voor vrouwen in het bijzonder. “Als ondernemer ben je, zeker de eerste jaren, vooral gefocust op inkomsten, maar is het veel waardevoller gebleken als je ook kunt bijdragen aan de maatschappij.” Een mooie afsluiting van een inspirerende middag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.