BLOG: “minister Opstelten, erken nieuw kinderrechtenhof van de Verenigde Naties!”

14 april 2014

Monique van ’t Hek, directeur van kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland: “Vanaf vandaag kunnen kinderen rechtstreeks naar de VN om hun recht te halen wanneer dat in eigen land niet gelukt is. Dat is een doorbraak in het internationale rechtssysteem. Maar Nederland slaat een modderfiguur door het Derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag nog niet te tekenen en ratificeren.”

Plan maakt zich sterk voor kinderrechten
“Plan heeft zich in internationaal verband sterk gemaakt voor het Derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag (het zogenaamde OP 3 CRC). Dit protocol voorziet in twee nieuwe methodes om schendingen van kinderrechten aan de VN voor te leggen. Het ene is een klachtenprocedure waarbij kinderen of hun vertegenwoordigers klachten over schendingen van hun rechten bij het VN Comité voor Rechten van het Kind kunnen neerleggen, wanneer deze niet volledig zijn opgelost in de nationale rechtbanken. Het andere is het starten van een onderzoeksprocedure voor ernstige en systematische schendingen van de rechten van het Kkind. Dat gaat dan concreet om zaken als kinderhandel, kinderprostitutie, kinderpornografie en de bescherming van kinderen in gewapende conflicten.

Kinderen zijn rechthebbenden
Voor ons is het duidelijk. Kinderen zijn rechthebbenden. Het is belangrijk om dat te erkennen en om kinderen een mogelijkheid te bieden om op internationaal niveau schendingen van hun rechten te melden. Maar dat is niet alles. De verwachting is dat er een preventieve werking uit zal gaan van dit protocol. Er zijn gelukkig maar weinig landen waar het machthebbers niets kan schelen als zij op de vingers getikt worden over hoe zij met de rechten van kinderen omspringen. Het protocol geeft daarmee een impuls aan de verdere ontwikkeling van rechtssystemen wereldwijd.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind dat dit jaar 25 jaar van kracht is, was het enige grote, internationale mensenrechtenverdrag, dat geen klachtenprocedure kende. De OP3 CRC maakt het kinderen mogelijk om serieuze schendingen zoals geweld, uitbuiting of discriminatie, die niet op nationaal niveau opgelost zijn, te melden en zo internationale (h)erkenning van schendingen die zij hebben meegemaakt te krijgen.

Bedroevend gesteld met de naleving van kinderrechten
Helaas zien wij in onze dagelijkse praktijk in meer dan 50 landen dat het vaak nog bedroevend gesteld is met de naleving van kinderrechten. Zo zijn er bijvoorbeeld talloze internationale en regionale bindende conventies die meisjesbesnijdenis verbieden. Maar die worden meestal niet toegepast in landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt. Het is een proces van lange adem om daar iets aan te doen, maar het kan wel. Wij werken bijvoorbeeld in Sudan en Egypte in de dorpen met kinderen en hun families en dorpshoofden samen om ze bewust te maken van de geldende conventies. Dat is vaak het begin van een mentaliteitsverandering. En als de dorpshoofden eenmaal om zijn, vervullen zij een intermediaire rol richting andere dorpshoofden. We trekken daarna gezamenlijk op richting wetgevers en beleidsmakers op regionaal en nationaal niveau om de bindende afspraken ook te vertalen naar nationale en decentrale wetten. Het kunnen verwijzen naar de OP3 CRC helpt enorm om wetgevers ervan te overtuigen dat het in het belang is van Sudanese en Egyptische meisjes om meisjesbesnijdenis ook met eigen wetten te verbieden.

Minister Opstelten, maak haast en erken dit verdrag!
Nederland heeft een rechtssysteem dat niet alleen ‘volwassen’ mensenrechten goed navolgt, maar ook het Verdrag voor de Rechten van het Kind zeer serieus neemt. We hebben internationaal een sterke naam opgebouwd als hoeders van vrede en recht, zoals we onlangs ook aan de wereld hebben getoond met The Hague Nucleair Summit. Laten we deze naam niet te grabbel gooien, zeker niet als het gaat om zoiets fundamenteels als internationale kinderrechten. De Eerste Kamer heeft minister Opstelten al om een tijdspad voor de ondertekening gevraagd en dat onderschrijven wij van harte. Minister Opstelten, volg het voorbeeld van de 37 landen die ons al voorgingen en maak haast met de ondertekening van dit protocol!”

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind