De wereld verdient Girl Power

21 mei 2013

De Child Rights Alliance, waarvan Plan Nederland deel uitmaakt, steunt de nieuwe koers die minister Ploumen is ingeslagen met vrouwenrechten als speerpunt in haar nieuwe beleidsnota. De ambitie om armoede in één generatie uit te bannen, is alleen haalbaar als de ontwikkeling van meisjes ook expliciete aandacht krijgt. Om ervoor te zorgen dat de toenemende welvaart door de economische groei in de wereld ook eerlijk verdeeld wordt, blijven krachtige maatschappelijke organisaties van essentieel belang.

Vrouwenrechten

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking presenteerde begin april haar beleidsnota ‘Wat de wereld verdient’. De Child Rights Alliance, bestaande uit zes samenwerkende kinderrechtenorganisaties, is verheugd over de voorgenomen koers. Ten eerste vinden wij het verstandig dat de minister vasthoudt aan de gekozen speerpunten van het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking. Ten tweede scharen we ons achter de keuze van de minister om vrouwenrechten expliciet op te nemen als speerpunt. Het is goed dat de minister niet alleen inzet op gender-based violence en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR), maar daarnaast ook oog heeft voor de belangrijke rol van vrouwen in de economische ontwikkeling én democratisering van samenlevingen.

vrouwenrechtenAccent op meisjes

Uit recent onderzoek blijkt dat meisjes de zwaarste lasten van de mondiale economische recessie dragen. Zij leven vaker in extreme armoede, hun levensverwachting daalt en ze maken nog minder kans om hun opleiding af te maken. Als minister Ploumen haar prijzenswaardige ambitie om extreme armoede binnen één generatie uit te bannen waar wil maken, zal zij moeten investeren in de huidige generatie jongeren, en dus vooral in meisjes. Daarom roepen wij als alliantie de minister op om in haar beleid specifieke aandacht te geven aan de rol en ontwikkeling van meisjes. Dat is simpelweg the smartest investment.

Girl Power

De minister zet in op economische ontwikkeling als remedie tegen armoede. De aandacht voor sociale sectoren valt grotendeels weg in haar beleid. Onze ervaring in het Girl Power-programma leert juist dat een geïntegreerde aanpak nodig is op zowel economische als sociale en politieke ontwikkeling. Meisjes hebben meer kansen in economisch opzicht als zij kunnen studeren, zich beschermd voelen tegen geweld en hun stem kunnen laten horen in besluitvormingsprocessen. Onderwijs blijft de sleutel tot gendergelijkheid en empowerment van meisjes. De grootste achterstand op primair onderwijs mag inmiddels ingelopen zijn, in het voortgezet en beroepsvoorbereidend onderwijs staan meisjes nog steeds op grote achterstand. De Child Rights Alliance roept de minister op om de aangekondigde bezuinigingen op sociale sectoren te heroverwegen.

Eerlijke welvaartsverdeling

Toegenomen handel en investeringen door bedrijven leiden tot economische groei, maar dat wil nog niet zeggen dat de toegenomen welvaart ook eerlijk wordt verdeeld. Krachtige maatschappelijke organisaties, bij voorkeur van meisjes en vrouwen zelf, zijn nodig om tegenwicht te bieden aan niet-democratische overheden en bedrijven die mensenrechten en arbeidsrechten schenden. Daarom betreuren wij het dat de minister in de toekomst zo fors wil bezuinigen op het maatschappelijk middenveld.

NGO’s als intermediair voor het bedrijfsleven

De Child Rights Alliance ziet een potentiële rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties als intermediair tussen de diverse doelgroepen in ontwikkelingslanden en het bedrijfsleven. NGO’s hebben jarenlange ervaring in ontwikkelingslanden, waarmee zij kennis en netwerken hebben opgebouwd die voor bedrijven heel bruikbaar zijn. Daarnaast hebben NGO’s ook een rol als toezichthouder op de naleving van principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven.

Over de Child Rights Alliance

De Child Rights Alliance bestaat uit Plan Nederland (penvoerder), Child Helpline International, Defence for Children-ECPAT, Free Press Unlimited, International Child Development Initiatives en Women Win, samen met de zuidelijke partners van deze Nederlandse organisaties in 10 landen wereldwijd. De Child Rights Alliance voert het Girl Power-programma uit in Ghana, Ethiopië, Liberia, Sierra Leone, Zambia, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Nicaragua en Bolivia.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind